Some qualitative problems in Optimization and Control theory

Time: 09:00 to  11:30 Ngày 10/05/2018

Venue/Location: C2-714, VIASM

Speaker: Nguyen Khoa Son

Content:

Trình bày một số kết quả và hướng nghiên cứu hiện nay của các thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc đề tài “Some qualitative problems in Optimization and Control theory.