Some qualitative problems in Optimization and Control theory

Thời gian: 09:00 đến 11:30 Ngày 10/05/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Tóm tắt:

Trình bày một số kết quả và hướng nghiên cứu hiện nay của các thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc đề tài “Some qualitative problems in Optimization and Control theory.