Thưởng công trình

Year 2013

Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2013 (số 5953/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/2013).

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thưởng công trình toán học năm 2013 (số 5785/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2013).

Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2013.

Tải về Mẫu phiếu đăng ký xét thưởng công trình Toán học năm 2013.

Year 2012

Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2012 (số 842/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2013).

Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2012.