Algebraic Topology

Project leader: Le Minh Ha

Thời gian làm việc: 01/09/2014 - 28/02/2015

Các thành viên:
  1. Le Minh Ha - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics
Các Hoạt động của Nhóm: