Scientific Activities

Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng

Time: From 09:00 to 11:00 on 30/12/2020

Venue: Phòng Hội thảo C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Time: From 09:00 - 17:00, 14/12/2020 - 18/12/2020

Venue: Hanoi, Vietnam.

Output feedback finite-time dissipative control for uncertain nonlinear fractional-order systems

Time: From 09:00 to 11:30 on 17/11/2020

Venue: C101, VIASM.

Hội thảo thường niên 2020 (VIASM Annual Meeting 2020)

Time: From 08:00 to 17:00 on 14/11/2020

Venue: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội..

Hội thảo Một số bài toán chọn lọc trong phương trình vi phân và điều khiển

Time: From 08:00 - 17:00, 05/11/2020 - 07/11/2020

Venue: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Hội Nghị Toàn Quốc Lần Thứ VI Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy

Time: From 08:00 - 17:00, 05/11/2020 - 08/11/2020

Venue: Cần Thơ.

New results on finite-time stability of fractional-order neural networks with time-varying delay

Time: From 09:00 to 11:30 on 03/11/2020

Venue: C101, VIASM.

Newton-type frameworks for generalized equations

Time: From 09:00 to 11:00 on 23/10/2020

Venue: C101, VIASM.

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Time: From 09:00 to 11:30 on 20/10/2020

Venue: C102, VIASM.

Monge-Kantorovich system for degenerate Finsler metrics

Time: From 09:00 to 11:00 on 08/10/2020

Venue: C101, VIASM.