Noncommutative geometry and Topology

Project leader: Alexander S.Mishchenko

Thời gian làm việc: 01/12/2015 - 29/02/2016

Các thành viên:
  1. Đỗ Ngọc Diệp - Viện Toán học – Viện HLKH&CN VN
  2. Alexander S.Mishchenko - Moscow State Lomonosov University
  3. Sharygin Georgij I - Moscow State Lomonosov University
  4. Popelensky Theodor Yu - Moscow State Lomonosov University
  5. Manuilov Vladimir M - Moscow State Lomonosov University
Các Hoạt động của Nhóm: