Qualitative theory for random dynamical systems and applications

Project leader: Doan Thai Son

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 30/11/2015

Các thành viên:
  1. Doan Thai Son - Institute of Mathematics, VAST
  2. Hoang The Tuan - Viện Toán học - Viện KH&CN Việt Nam
  3. Nguyễn Thị Thế - Đại học Vinh
  4. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Học viện Tài chính
Các Hoạt động của Nhóm: