Some properties of solution sets of elliptic and parabolic equations

Project leader: Nguyen Bich Huy

Thời gian làm việc: 01/10/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Le Xuan Truong - University of Economics, Ho Chi Minh City
Các Hoạt động của Nhóm: