Variational analysis and applications

Project leader: Nguyen Đong Yen

Thời gian làm việc: 01/01/2015 - 30/06/2015

Các thành viên:
  1. Pham Duy Khanh - ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  2. Nguyen Đong Yen - Institute of Mathematics - VAST
  3. Hoang Ngoc Tuan - Hanoi Pedagogycal University 2
  4. Nguyen Thai An - Da Nang Unversity
  5. Nguyễn Thành Quí - Đại học Cần Thơ
Các Hoạt động của Nhóm: