Strong convergence of subgradient-viscosity methods for the bilevel Ky Fan inequality
Time: From 14:00 to 17:00 on 30/12/2014 Venue/Location: C2-714
Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực
Time: From 09:00 to 11:30 on 25/12/2014 Venue/Location: B4-705
A direct splitting method for nonsmooth variational inequalities
Time: From 14:00 to 17:00 on 23/12/2014 Venue/Location: C2-714
An approach based on Boolean network model and structural properties for gene prioritization
Time: From 14:00 to 17:00 on 17/12/2014 Venue/Location: C2-714
Approximation of common solutions to proximal split feasibility problems and fixed point problems
Time: From 14:00 to 17:00 on 16/12/2014 Venue/Location: C2-714
Control of linear dynamic market systems and some generalizations
Time: From 14:00 to 17:00 on 09/12/2014 Venue/Location: C2-714
A projection algorithm for solving nonmonotone equilibrium problems
Time: From 14:00 to 17:00 on 02/12/2014 Venue/Location: C2-714
On K3 surfaces and lattice theory
Time: From 14:00 to 17:00 on 02/12/2014 Venue/Location: B4-705
Seminar nhóm Tôpô đại số
Time: From 14:00 to 17:00 on 26/11/2014 Venue/Location: B4-705
Về những định lý thay phiên cho hệ bất đẳng thức toàn phương và sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert
Time: From 14:00 to 17:00 on 25/11/2014 Venue/Location: Thư viện