Admissibly invariant manifolds for PFDE with infinite delay

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 17/02/2017

Địa điểm: B4-705

Báo cáo viên: Đinh Xuân Khánh