An introduction to provable security

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 12/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Văn Luyện