Character and dimension formulae for general linear superalgebra

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 09/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 15/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 30/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình