Chen simple modules over Leavitt path algebras

Thời gian: 14:00 đến 15:30 Ngày 17/04/2018

Địa điểm: A1-701, VIASM

Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Tóm tắt:

We continue to present Chen simple modules over Leavitt path algebras based on infinite paths and "gauge" automorphisms, as well as prensent Chen's construction on simple modules over Leavitt path algebras in terms of finite paths ending at sinks.