Finite-dimensional feedback control of a reaction-diffusion equation via inertial manifolds

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 29/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang