Local exact controllability to trajectories for the variable density Boussinesq system

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 13/12/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Vũ Mạnh Tới