Chương trình

Lịch dự kiến:

Ngày 13/01/2017: 

- 14h00 Xuất phát từ Hà Nội

- 17h30 Nhận phòng ở Tuần Châu Villa

 

Ngày 14/01/2017: 

- 9h00-10h00, Speaker Phó Đức Tài

- 10h00-10h30, Coffee Break

- 10h30-11h30, Speaker Nero Budur

- 11h30-14h00, Luch Time

- 14h00-15h00, Speaker Nguyễn Hồng Đức

- 15h00-15h30, Coffee Break

- 15h30-16h30, Speaker Lê Quý Thường

 

Ngày 15/01/2017: 

- 9h00-10h00, Speaker Nero Budur

- 10h00-10h30, Coffee Break

- 10h30-11h30, Speaker Nguyễn Hồng Đức

- 11h30-14h00, Luch Time

- 14h00-18h00, Visit Ha Long Bay

- 19h00- 22h00, Workshop dinner

 

Ngày 16/01/2017: 

- 9h00-10h00, Speaker Nguyễn Tất Thắng

- 10h00-10h30, Coffee Break

- 10h30-11h30, Speaker Lê Quý Thường

- 11h30-14h00, Luch Time

- 14h00-17h30, Coming back to Hanoi