On generic properties of Lyapunov exponents of random dynamical systems Part 2

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 09/11/2015

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn