On induced graded-simple modules over Steinberg algebras

Thời gian: 10:00 đến 11:30 Ngày 04/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Trần Quang Lộc

Tóm tắt:

s1-2020.jpg