On pseudo supports of homogeneous components of graded modules

Thời gian: 09:30 đến 11:30 Ngày 30/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Thị Thanh Nhàn