On the level property of powers of Stanley-Reisner ideals

Thời gian: 09:30 đến 10:30 Ngày 09/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Công Minh

Tóm tắt:

In this talk, we will discuss some results on the level property of powers of Stanley-Reisner ideals.