Regularity for fractional differential equations and related problems

Thời gian: 10:00 đến 11:00 ngày 06/09/2017, 10:00 đến 11:00 ngày 13/09/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Trần Đình Kế