Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 07/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 14/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 21/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 28/11/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Tóm tắt:
07/11 và 14/11/2017:
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Tuấn
Tên báo cáo: "Các thuật toán DC trong không gian Hilbert và ứng dụng của chúng trong việc giải các bài toán quy hoạch toàn phương không xác định dấu" ("DC Algorithms in Hilbert spaces and their applications in solving indefinite quadratic programs") 

21/11/2017
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân
Tên báo cáo: "Miền xác định của các anh xạ đa trị lồi đa diện suy rộng" ("The domain of generalized polyhedral convex multifunctions")

28/11/2017
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên
Tên báo cáo: "Dưới vi phân cấp hai và các điều kiện tối ưu cho các bài toán tối ưu C^1-trơn" ("Second-order subdifferentials and optimality conditions for C^1-smooth optimization problems")