Some optimal control problems for the 3D viscous Camassa-Holm equations II

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 18/10/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Đặng Thanh Sơn