STATE BOUNDING FOR A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEMS

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 06/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Cao Thanh Tình