Sự ổn định của các hệ liên kết: một cách tiếp cận lý thuyết đồ thị

Thời gian: 14:00 đến 16:30 Ngày 08/10/2015

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh, Ngô Anh Tuấn, Lê Hải Yến