Tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 24/02/2017

Địa điểm: B4-705

Báo cáo viên: Phạm Văn Bằng