Nguyễn Kỳ Nam

Nghiên cứu viên chính (01/06/2017 - 31/07/2017)

Nơi công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: nkn AT designcomputing.net

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Thời gian hoạt động của Nguyễn Kỳ Nam

01/06 tới 31/07/2017: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2016: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện