Phạm Tiến Sơn

Nghiên cứu viên chính (01/01/2016 - 31/03/2016)

Nơi công tác: Đại học Đà Lạt

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Thời gian hoạt động của Phạm Tiến Sơn

01/01 tới 31/03/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng