Phạm Hữu Khánh

Nghiên cứu viên trẻ (01/10/2017 - 31/12/2017)

Nơi công tác: Đại học Tây Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: phkhanhlt AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Thời gian hoạt động của Phạm Hữu Khánh

01/10 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện