Phạm Kỳ Anh

Nghiên cứu viên cao cấp (01/09/2016 - 31/01/2017)

Nơi công tác: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: anhpk AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Thời gian hoạt động của Phạm Kỳ Anh

01/09/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

01/08/2014 tới 31/01/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Bài toán dạng tách tổng quát và bài toán cân bằng tách

Bài toán cân bằng