Trường SEAMS 2016

Được sự tài trợ của CIMPA, từ năm 2011, Hội Toán học Đông Nam Á tổ chức cá trường (xuân, hè, thu, đông) SEAMS với các chủ đề khác nhau. Đối tượng tham dự là học viên cao học, sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh năm đầu. Năm 2016 có 7 trường SEAMS như vậy. Dưới đây là danh sách và địa chỉ liên hệ các trường (cũng có thể xem tại http://seams.maths.web.id).

Cán bộ trẻ quan tâm dự và xin tài trợ, cần xem các trang web và đăng kí, làm đơn xin cho đúng hạn.

Ngoài ra, từ nay đến 30/9/2016 SEAMS sẽ nhận hồ sơ đang kí tổ chức SEAMS school cho năm 2017 và sẽ công bố kết quả vào 10/11/2016.

Danh sách các Trường SEAMS năm 2016:

1. IMH-SEAMS School on Algebraic

     29 february - 11 March, 2016
     Institute of Mathematics, VAST
     Hanoi, Vietnam
 Speakers:  
 - Arnaud Beauville (Universite de Nice, France)
 - Michel Brion (Institut Fourier, France)
 - Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)
 - Nguyen Chu Gia Vuong (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)
 
 Organizing Committee:
Le Tuan Hoa (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)
- Phung Ho Hai (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)
- Nguyen Chu Gia Vuong (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)
- Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)
 
Contact person: Prof. Phung Ho Hai - phung@math.ac.vn
 
Download the application form: [Registration form]
2. SEAMS School on Mathematical and Numerical Modelling for Wave Dynamics
     1-8 June 2016
     Institut Teknologi Bandung
     Bandung, Indonesia

 Speakers:
 - E. van Groesen (Labmath Indonesia, Bandung, Indonesia)
 - Marian P. Rouqe (University of the Philippines, Diliman, Philippines)
 - Sri R. Pudjaprasetya  (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
 - Leo H. Wiryanto (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
 - Didiet Aditya (Labmath Indonesia, Bandung, Indonesia)
 - Sudi Mungkasi (Universitas Sanata Dharma, Indonesia)
 
 Organizing Committee:
 - Sri R. Pudjaprasetya (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
 - Leo Harry Wiryanto (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
 - Ikha Magdalena (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
   
 Contact Person: Prof. Sri R. Pudjaprasetya  - sr_pudjap@math.itb.ac.id
3. SEAMS School on Topics in Matrix Analysis and Applications
     http://www.math.upd.edu.ph/ 
     29 June - 7 July 2016
     Institute of Mathematics
     University of the Philippines (UP)
     Diliman, Quezon City, Philippines
 
Speakers:
 - Agnes T. Paras (UP Diliman, Philippines)
 - Jose Maria O. Balmaceda (UP Diliman, Philippines)
 - Jose Ernie C. Lope (UP Diliman, Philippines)
 - Ma. Nerissa M. Abara (UP Diliman, Philippines)
 - Minerva T. Catral (Xavier University, Ohio, USA)
 - Ralph John Dela Cruz (UP Diliman, Philippines)
 - Renier Mendoza (UP Diliman, Philippines)
 
 Organizing Committee:
 - Jose Maria P. Balmaceda (UP Diliman, Philippines)
 - Agnes T. Paras (UP Diliman, Philippines) 
   
 Contact Person: Prof. Jose Maria P. Balmaceda - jose.balmaceda@gmail.comjoey@math.upd.edu.ph
4. SEAMS School on Topics in Stochastic Analysis
     www.usd.ac.id     
     3-11 August 2016
     Universitas Sanata Dharma
     Yogyakarta,  Indonesia
 
 Speakers:
 - Dumaria R. Tampubolon (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
 - Erik Baurdoux (London School of Economic, UK)
 - Herry Pribawanto Suryawan (Universitas Sanata Dharma, Indonesia)
 - Jose Luis da Silva (University of Madeira, Portugal)
 - Kristine Joy E. Carpio (De La Salle University, Philippines)
 - Torben Fattler (University of Kaiserslautern, Germany)
 - Wolfgang Bock (University of Kaiserslautern, Germany)
 - Y.G. Hartono (Universitas Sanata Dharma, Indonesia)
 
 Organizing Committee:
 - Herry Pribawanto Suryawa (Universitas Sanata Dharma, Indonesia)
 - Kristine Joy E. Carpio (De La Salle University, Philippines)
   
 Contact Person: Dr. Herry Pribawanto Suryawa - herrypribs@usd.ac.id
 
5. SEAMS School on Spatio Temporal Data Mining and Optimization Modelling
     9 - 19 August 2016
     Universitas Padjajaran
     Bandung, Indonesia
 
 Speakers:
 - Henk Folmer (Univeristy of Groningen, the Netherlands)
 - Budi Nurani Ruchjana (Universitas Padjajaran, Indonesia)
 - Eddy Hermawan (LAPAN, Indonesia) 
 - Atje Setiawan Abdullah (Universitas Padjajaran, Indonesia)
 - Setiawan (Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Indonesia)
 - Diah Chaerani (Universitas Padjajaran, Indonesia) 
 
  Organizing Committee:
 - Budi Nurani Ruchjana  (Universitas Padjajaran, Indonesia)
 - Diah Chaerani (Universitas Padjajaran, Indonesia)
   
 Contact Person: Prof. Budi Nurani Ruchjana - budinr@unpad.ac.id, bnurani@gmail.com
6. SEAMS School on Cryptography: Foundations and New Directions
      27 November - 4 December 2016
      Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM)
      Hanoi, Vietnam
 
Speakers:
 - Phan Thi Ha Duong (Vietnam Institute of Mathematics)
 - David Pointcheval (Ecole Normale Superieure, Paris, France)
 - Tanja Lange (Eindhoven University of technology, the Netherlands)
 - Daniel J. Bernstein (Eindhoven University of technology, the Netherlands)
 - Phong Q. Nguyen (Japanese-French Laboratory for Informatics, Japan)
 - Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)
 
Organizing Committee:
 - Nguyen Huu Du  (VIASM, Vietnam)
 - Phan Duong Hieu  (University of Limonges, France)
 - Le Minh Ha  (Hanoi University of Science, VNU-Hanoi, Vietnam)
 - Duong Hoang Dung (Kyushu University, Japan)
 - Ha Tran (Aalto University, Finland)
   
 Contact Person: Prof. Nguyen Huu Du - nhdu@viasm.edu.vn
7. SEAMS School on Functional Analysis and Differential Equations
    22-30 December 2016
    National Univeristy of Laos
    Vientiane, Laos
 
 Speakers:
  - Joaquim Correia (University of Evora, Portugal)
  - Marilia Pires (University of Evora, Portugal)
 - Youcef Mammeri (Iniversity of Picardie, Amiens, France)
 
 Organizing Committee:
 - Sonexay Songvilay (National University of Laos, Vientiane, Laos) 
 - Joaquim Correia (University of Evora, Portugal)
 - Youcef Mammeri (Iniversity of Picardie, Amiens, France)
   
 Contact Person: Dr. Sonexay Songvilay  - songvilay.sonexay@gmail.com