Hoạt động trong tuần
5 tháng 12 2016 - 11 tháng 12 2016
05/12 08:30 - 17:30 Homotopy theory and representation theory

Tuần Châu

08:30 - 17:00 ASIACRYPT 2016

Intercontinental Hà Nội

06/12 08:30 - 17:00 ASIACRYPT 2016

Intercontinental Hà Nội

09:00 - 11:30 On monodromy conjecture

B4-705

07/12 08:30 - 17:00 ASIACRYPT 2016

Intercontinental Hà Nội

09:00 - 12:00 NUS - VIASM Colloquium: From invariant polynomials to invariant distributions

C2-714

08/12 08:30 - 17:00 ASIACRYPT 2016

Intercontinental Hà Nội