Hoạt động trong tuần
10 tháng 8 2020 - 16 tháng 8 2020
10/08 08:00 - 17:00 Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Tuần Châu, Quảng Ninh

11/08 08:00 - 17:00 Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Tuần Châu, Quảng Ninh

10:00 - 16:00 Seminar on arc spaces and Nash’s problem

C102, VIASM & Online

13/08 10:30 - 16:00 Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

C102, VIASM & Online

14:00 - 17:00 A method to compute some extension groups between exponential functors in the category F

C101, VIASM