Hoạt động trong tuần
30 tháng 3 2020 - 5 tháng 4 2020
30/03 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen

31/03 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen

04/04 15:30 - 18:30 Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Trực tuyến