€- Proper Efficient Solutions to Nondifferentiable Multiobjective Programming Problems.

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 02/12/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 09/12/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Tóm tắt:

Chúng tôi sẽ giới thiệu khái niệm nghiệm épsilon hữu hiệu chính thường của bài toán tối ưu véctơ và trình bày một số kết quả về mối quan hệ giữa nghiệm épsilon hữu hiệu chính thường của bài toán tối ưu véctơ và nghiệm épsilon tối ưu của bài toán tối ưu vô hướng. Liên quan đến vấn đề này, một số câu hỏi mở sẽ được đặt ra.