Hội thảo Một số bài toán chọn lọc trong phương trình vi phân và điều khiển

Thời gian: 08:00:05/11/2020 đến 17:00:07/11/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban Tổ chức: PGS. TS.  Lê Minh Hà, GS. TSKH.  Vũ Ngọc Phát, TS. Nguyễn Hữu Sáu, Lê Thị Quý (thư ký)

Ban Chương trình:  GS.TSKH.  Nguyễn Khoa Sơn, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, PGS.TS.  Phan Thanh Nam, 

Cơ quan tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Báo cáo mời:

- GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, Viện Toán học, Hà nội.

- PGS. TS. Vũ  Hoàng Linh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

- PGS. TS. Phan Thành Nam , Trường Đại học Qui Nhơn

- PGS. TS. Lê Văn Hiện, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

- TS. Lê Quang Thuận, Đại học Qui Nhơn

Mục tiêu: Hội thảo tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu gặp gỡ, giới thiệu các hướng nghiên cứu mới và một số bài toán thời sự trong lĩnh vực  phương trình vi phân và điều khiển.

Nội dung:

Bao gồm một số báo cáo (báo cáo mời 45’, báo cáo ngắn 20’) về một số hướng nghiên cứu và kết quả mới theo các hướng sau đây:

- Bài toán ổn định và điều khiển các hệ phương trình vi phân phân thứ, hệ  suy biến có trễ

- Bài toán định tính hệ phương trình vi phân đại số, hệ neural, hệ switching.  

- Các bài toán liên quan khác như: Đánh giá trạng thái, Bán kính điều khiển được, Thiết kế điều khiển phản hồi, v.v..

Đối tượng tham dự:

Đối tượng tham dự gồm  các GS, PGS,  nghiên cứu  viên trẻ, nghiên cứu sinh  trong lĩnh vực phương trình vi phân và điều khiển.

Ngôn ngữ: Tiếng việt

Liên hệ:

 - Nguyễn Hữu Sáu (Email: nguyenhuusau87 AT gmail.com) hoặc

 - Lê Thị Quý (Email: ltquy AT viasm.edu.vn).