A Forward-Backward Splitting Method for Monotone Inclusions Without Cocoercivity (by Y. Malitsky, M. K. Tam).

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 23/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Trịnh Ngọc Hải