A method to compute some extension groups between exponential functors in the category F

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Lê Chí Quyết