Algebraic Characterizations of the Extreme Points of a Polyhedral Convex Set and Matrix Games

Thời gian: 14:30 đến 15:30 Ngày 30/12/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Tóm tắt:

Phát biểu và chứng minh định lý về các đặc trưng đại số của các điểm cực biên của một tập lồi đa diện và chỉ ra một ứng dụng của định lý này trong lý thuyết các trò chơi ma trận.