An efficient iterative method for finding common fixed point and variational inequalities in Hilbert spaces (by Aviv Gibali & Yekini Shehu )

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 11/12/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Trần Việt Anh