An extragradient-type method for solving nonmonotone quasi-equilibrium problems (by N. T. T. Van, J. J. Strodiot , V. H. Nguyen and P. T. Vuong).

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 06/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Hải Yến