Arc spaces and Nash's conjecture

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 17/07/2020

Địa điểm: Phương tiện: Zoom

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Liên hệ Lê Quý Thường để biết ID và password của buổi họp: Email  leqthuong@gmail.com