Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu

Thời gian: 09:00 đến 11:00 Ngày 13/06/2018

Địa điểm: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library

Báo cáo viên: GS. Thomas Hales

Tóm tắt:

Chi tiết xem tại: http://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hoat-dong-trong-nam/pho-bien-kien-thuc/chi-tiet/Good-and-bad-packings