Basic homotopical algebra (part 1 + 2 +3)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 13/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 20/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 27/04/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐH KHTN)

Tóm tắt:

We give an exposition of Quillen’s theory of model category structures.