Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 16/12/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 23/12/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

Tóm tắt:

Giới thiệu trò chơi hai người dạng ma trận, tập nghiệm cùng một số tính chất của tập nghiệm; giới thiệu khái niệm các tập đặc trưng và các số đặc trưng của trò chơi.