Chen simple modules over Leavitt path algebras

Thời gian: 09:30 đến 11:00 Ngày 12/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Nguyen Quang Loc

Tóm tắt:

We will present Chen's construction on simple modules over Leavitt path algebras.