Chuỗi bài giảng “Dualité des fibrations de Hitchin et endoscopie”

Thời gian: 19:00 đến 21:00 ngày 02/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 09/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 16/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 07/05/2021,

Địa điểm: Trực tuyến

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu (Chair International Chair Automorphic Forms)

Chuỗi bài giảng được thực hiện tại Collège de France

Thời gian: 19:00-21:00 giờ Hà Nội vào các ngày: 2/4; 9/4, 16/4 và 7/5.

Các bài giảng sẽ được ghi hình và phát trên trang web của Collège de France (xem đường dẫn dưới đây) vào các khung giờ trên. 

Tóm tắt: 

Phân thớ Hitchin là một hệ tích phân đại số đầy đủ, nó xuất hiện đầu tiên là trong ngành Toán Lý. Hệ này có một tính chất hình học đặc biệt phong phú đã được đưa vào trọng tâm nghiên cứu của chương trình Langlands hình học, trong các công trình của Beilinson-Drinfeld, Laumon, Witten; đặc biệt là tính đối ngẫu đáng chú ý giữa các phân thớ Hitchin của các nhóm đối ngẫu theo nghĩa của Langlands, đã được phát hiện bởi Hausel-Thaddeus và Donagi-Pantev. Nó đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong chứng minh của bổ đề cơ bản Langlands-Shelstad trong trương trình Langlands số học. Chứng minh đầu tiên của bổ đề cơ bản này là sự kết hợp của việc nghiên cứu tỉ mỉ tính chất hình học của phân thớ Hitchin lấy cảm hứng từ lý thuyết của các tự đồng cấu endoscopy và định lý phân tích của Beilison-Berstein-Deligne cho trường hợp cụ thể này. Gần đây, Groechenig, Wyss và Ziegler có đề xuất một chứng minh mới cho bổ đề cơ bản trên cũng dựa trên tính chất hình học của phân thớ Hitchin, tuy nhiên thay vì phải nghiên cứu những bó perverse phức tạp trong phân tích của Beilinson-Bernstein-Deligne, họ sử dụng các kết quả của tích phân p-adic. Ngoài sự đổi mới về kỹ thuật này, tính đối ngẫu của các phân thớ Hitchin đóng vai trò chính trong chứng minh mới của bổ đề cơ bản. Chuỗi bài giảng của tôi sẽ tập trung vào những phát triển này với trọng tâm là hiện tượng đối ngẫu trong các phân thớ Hitchin. 

Trang thông tin chi tiết và bài giảng:  

https://www.college-de-france.fr/site/bao-chau-ngo/course-2020-2021.htm

course-gsChau-1.jpg

course-gsChau-2.jpg