Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 22/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 12/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018,

Địa điểm: B4-705

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư