Comparision between regularity of symbolic powers and ordinary powers of an edge ideal

Thời gian: 14:00 đến 15:00 Ngày 07/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyen Cong Minh (Hanoi National University of Education)

Tóm tắt:

Trong báo cáo này, tôi muốn đề cập đến một số kết quả gần đây về chỉ số chính quy của luỹ thừa hình thức và luỹ thừa thông thường của một ideal cạnh. Chúng bao gồm một số kết quả của Y. Gu- H. T. Ha-J. L.O'rourke-J. Skelton; của A. Banerjee-E. Nevo cũng như của S.A.S. Fakhari. Một số kết quả của tôi cùng với L. Đ. Nam, T. Đ. Phong, P. T. Thuy và T. Vu cũng được trình bày.